31°C
Bayburt HAVA DURUMU31°C Parçalı Bulutlu
BİZE ULAŞIN 0546 830 92 87

Güncel

Derince Bayburtlular Derneği

Bayburt Hakkında Detaylı Bilgiler

- +
Bayburt Hakkında Detaylı Bilgiler.
Bayburt ilçeleri Hakkında Detaylar.
A’dan Z’ye Bayburt

Derince BayburtlularDerneği /Derince Kocaeli/

www.derincebayburtlular.com
 BAYBURT TARİHÇE
Bayburt şehrinin adı; eski Kafkas dillerden birini konuşan Urartu/Khaldiler’in bölgeye egemen olduğu dönemlerde, Khalt (Halti) halkı arasına gerçekleşen Hint-Avrupa dilli Mitanni göçmenlerinin sızmaları sonucunda verilmiştir.

Khaltlar’ın arasına yerleşmek üzere bölgeye gelen grupların verdiği söyleniş şekliyle Bagbartu sözcüğü Mitannice’den gelmektedir.

Bayburt tarihinin bilinen geçmişi Anadolu’nun köklü kavimlerinden Azzi ve Hayasalar’la başlar. Onu Hatti, Hitit ve Urartu izler.

Günümüzde dahi; Karadeniz halkı, sahil boyunda yerleşenlerine (tamamen olmasa bile) Laz, iç ve dağlık kesimlerde yerleşenlerine Halt demektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde Yusufeli ile Şebinkarahisar arasında ki dağlık hat boyunca uzanan bölge; Urartu’nun Baş Tanrı’sı olan Khalt’ın izinden gidenlerin yurdu anlamına Khaldia olarak tarih boyunca adlandırılmıştır.

Bölge MÖ.VII.yy.’da ilkin Kimmer, ardından İskit akınlarına uğrar. Urartu yıkılır ve bölgeye gelen Kraliyet İskitler’i o döneme göre Anadolu’nun en büyük kenti olan Gymnias’ı kurarlar. Gymnias kentinin bugün kü Bayburt ilinin sınırları içinde ve kuzeyinde olduğu tahmin edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için Anabasis’in “Onbinlerin dönüşü” adlı kitabına bakılabilir.
İskit egemenliği Ortadoğu’da sona erdikten sonra, bir dönem Ermeni ve daha sonra bölgemizin ünlü tarihçisi Mahmut Goloğlu’nun deyişiyle “Anadolu’nun ilk milli devleti: Pontos” devleti sınırları içinde kalan Bayburt, Pontos devletinin Helen etkisiyle kimlik değiştirmesi ve ardından da Pontos’un Roma tarafından yıkılmasıyla yeni bir döneme geçmiştir.

Bayburt’un bir müddet Roma İmparatorluğu hakimiyetine girdiği ve bu imparatorluğun ikiye ayrılması üzerine Doğu Roma toprakları içinde kaldığı bilinmektedir. Bizans İmparatorluğu teşkilatına göre ülke, bugünkü eyaletlere benzer bir takım temalara ayrılmıştı. Bayburt Heldia temasına bağlıydı ve bu eyaleti meydana getiren yedi piskoposluğun dördüncüsünü meydana getiriyordu. İmparator Justinianus tarafından kalesinin tahkim ve tamir edildiği bilinen Bayburt, Arap fetihleri sırasında Bagrat sülalesinin hakimiyeti altında bulunmaktaydı.

Bayburt ve yöresi, [[Türkmen]lerinin Anadolu’da ilk yerleştikleri bölgelerdendir. Tuğrul Bey’in Anadolu seferi (1054) sırasında Bayburt, Çoruh nehri ve Karadeniz dağlarına (Parhar) uzanan sahalara akınlarda bulunan Selçuklu kuvvetlerinin hücumlarına maruz kaldı ise de fethedilemedi. Kesin Türk hakimiyeti Malazgirt zaferi’nden sonra gerçekleşti. Şehir 1072’den 1202’ye kadar bazen Erzurum yöresinde hüküm süren Saltuklar’ın bazen de Danişmendiler’in hakimiyetinde kaldı. Bir ara Trabzon imparatoru I.Alexis Comnen’in kumandanı Theodore Gabras tarafından işgal edildiyse de, kısa süre sonra yeniden Danişmendli hakimiyetine girdi. (1098) Selçuklular 1202’de Saltuklu Devletine son verince Bayburt’u da ele geçirdiler.

Bayburt’un asıl gelişmesi, Süleyman Şah’ın kardeşi Erzurum Meliki Mugisuddin Tuğrul Şah ve oğlu Cihan Şah (1020-1230) döneminde oldu. Tuğrul Şah Bayburt kalesini yeniden inşa ve tahkim ettirdi. I:Alaeddin Keykubad tarafından Moğollara karşı sınırlar kuvvetlendirilirken Bayburt da Erzurum ile birlikte Konya’ya bağlandı. 1243 Kösedağ savaşının ardından Moğolların Anadolu’yu istilası esnasında yapılan anlaşma gereği Bayburt Selçukluların kontrolünde kaldı. Bu durum 1291’de burada Giyaseddin Mesud tarafından para bastırılmasından anlaşılmaktadır.

Türkmen olan ve Türkçe konuşan, İlhanlılar ve Safaviler devrinde Tebriz-Trabzon yolu üzerinde bulunması sebebiyle daha da gelişen Bayburt, Ceneviz ve Venedik kervanlarının konakladığı bir yerdi. Moğolistan’a giderken buraya uğrayan Marko Polo şehirde zengin Gümüş madenlerinin bulunduğunu belirtir. Hatta İlhanlılar buradan yüklü bir vergi geliri temin ediyorlardı. Bu dönemde Darül Celal adı ile anılan ve iktisadi bakımdan canlılık kazanan şehir aynı zamanda bir kültür merkezi durumundaydı. Burada Mahmudiye ve Yakutiye medreseleri kurulmuş, Mevlevilik gelişme göstermiş, ayrıca ahilik teşkilatı da yayılmıştı.

Son İlhanlı hükümdarı Ebu Said Bahadır Han’ın ölümünden sonra (1334) Bayburt, Eretnaoğulları’nın eline geçti. Zaman zaman Erzincan Beylerinin hücumlarına uğrayan şehir, bir ara Mutahharten’in idaresine girdi. Fakat çok geçmeden Kadı Burhaneddin zamanında Kızılbaş, Akkoyunlu beylerinden Kutlu Bey oğlu Ahmet Bey’in yardımı ile alındı ve Ahmet Bey’e ikta olarak verildi. Bir ara Karakoyunluların da eline geçen şehir sonra tekrar Akkoyunluların eline geçti ve uzun süre öyle kaldı.
Bayburt yöresi 1501’de bir ara Türkmen, Safeviler tarafından alındı. Bu dönemde Trabzon valisi olan Yavuz tarafından bu bölgeye akınlar yapıldı (1507). Yavuz tahta çıktıktan sonra da çıktığı İran seferinde bir kısım kuvvetlerini Bayburt üzerine gönderdi. Ekim 1514’te Bayburt Şah İsmail’in elinden alındı. Bundan sonra Bayburt Erzincan ile birlikte Trabzon Beyi Bıyıklı Mehmet Paşa’ya verildi ve Sancak merkezi ilan edildi.

Kanuni’nin İran seferi sırasında önemi daha da artan Bayburt kalesi 1541’de esaslı bir tamir gördü. 1553’te Türkmen, Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasb’ın akınlarına şahit olunduysa da, bundan sonra XIX. Yüzyıla kadar önemli bir olay yaşanmadı. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı esnasında Rus birliklerinin işgaline uğradı. 1878 ve 1916’da Ruslar tarafından yeniden işgal edilen Bayburt bu işgaller sırasında önemli oranda tahrip edildi.

1927’ye kadar Erzurum’a bağlı olan Bayburt bu tarihte Gümüşhane’ye bağlandı. 21.06.1989 tarihinde 3578 sayılı yasa ile il statüsüne kavuştu.

BAYBURT İLÇELERİ
Aydıntepe

Aydıntepe İlçesinin Bayburt’a uzaklığı 20 Km. dir. Bayburt İl merkezinin kuzeybatısında bulunur. Denizden yüksekliği 1650 metredir. İlçenin yüzölçümü 864 Km² dir.

Aydıntepe’nin kuzeyinde Soğanlı dağları, güneyinde Hart ovası bulunur, İlçe Gümüşhane merkez ilçe, Trabzon’un Çaykara ve Araklı ilçeleri ile komşudur.

İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Doğu Anadolu yayla ikliminin özelliklerine sahiptir. Yüksek kesimlerinde çayır ve otlaklarla, yaylalar bulunmaktadır. (Kuşmer ve Soğanlı yaylaları)
Eski bir yerleşim yeri olan Aydıntepe ilçesi Perslerin, Romalıların, Bizansların ve son olarak Türklerin egemenliğine geçmiştir. Son yıllarda ilçe merkezinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan yeraltı şehri ve Hıristiyan-roma dönemine ait mezarlar ilçenin turizm açısından önemini artırmıştır.

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 12614’dir. Bunun 7010’si ilçe merkezinde, 5604’i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

İlçemiz verilere göre 2000 yılından sonra büyük bir nüfus kaybına uğramıştır. 2008 yılı itibarı ile 2748 merkez ve 4286 köy nüfusu vardır toplam 7034 nüfusu bulunmaktadır.

İlçe bağlısı olarak merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; 24 köy ve 4 mahalleden oluşmaktadır.

Demirözü

Demirözü ilçesi nüfus bakımından Bayburt’un en büyük ilçesidir. Bayburt merkeze 32 Km uzaklıktadır.

Demirözü ilçesi nüfus olarak 2000 kişiden aşağı olmasına rağmen Bayburt iline ilçe olarak kazandırılmıştır. İlçenin geçimi tarım ve hayvancılığa bağlıdır. Halen büyükşehirlere göç vermektedir. İlçede sanayiye yönelik değirmen ve birkaç küçük atölyeden başka bir şey yoktur. Demirözü ilçesinden çıkmış büyükşehirlerde yaşayan birçok zengin iş adamı bulunmaktadır.

İlçenin nüfusu 2000 yılı genel nüfus sayımına göre 13477’dir. Bunun 2061’si ilçe merkezinde, 11416’i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

BAYBURT COĞRAFYA GÖSTERGESİ
Bayburt ve komşu illerBayburt ili 40 derece 37 dakika kuzey enlemi ile 40 derece 45 dakika doğu boylamı, 39 derece 52 dakika güney enlemi ile 39 derece 37 dakika batı boylamı arasında yer alır. Doğu ve Güneydoğusunda Erzurum, batısında Gümüşhane, kuzeyinde Trabzon ve Rize, güneyinde Erzincan illeri ile çevrili Anadolu’nun kuzey-doğusunda Çoruh nehri kenarında ve denizden 1550 metre yükseklikte kurulmuş 3652 km2 yüzölçümü olan bir ildir.

Bayburt ve çevresi yeryüzü şekilleri bakımından genel olarak üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi sahanın batı yarısını oluşturan Bayburt ovası, ikincisi akarsuların oluşturduğu vadiler ve üçüncüsü de yörenin etrafını çevreleyen ve doğu yarısında yer tutan dağlık alanlardır.

Yaklaşık 900 km2’yi bulan Bayburt ovası 1450-1750 metre arasında değişen yüksekliktedir.

Arazinin %45’ini oluşturan dağlık alanda; Pulur (2300 m), Otlukbeli (2520 m), Saruhan (2400 m), Çoşan (2963m), Kop (2600 m), ve Çavuşkıran (2850 m) dağları güney kesimde batıda doğuya doğru sıralanır. Kuzey kesimde ise; Zülfe (2750 m), Kemer (2856 m), Soğanlı (2750 m), Haldize (3000 m), Kırklar (3350 m) dağları mevcuttur. Çoruh nehrinin çizmiş bulunduğu yayın orta bölümündeki sahanın doğusunda ise; Kaledere tepesi (2500 m) ve Ziyaret tepesi (2400 m) yer alır.

İldeki Kop ve Soğanlı dağlarında çok sayıda yaylalar mevcuttur. Çoruh nehri ise 3239 metre yükseklikteki Mescit dağından doğarak güneydoğudan il sınırlarına girmekte ve Çoruh vadisine girerek ili terk etmektedir. İlin Soğanlı dağları üzerinde Haldizen (Balıklı Göl) ve Göloba (Atlı Göl) gibi bazı krater gölleri de mevcuttur.

BAYBURT EKONOMİ
Ekonomik hayat, tarihi gelişim içinde temel değiştirmemiştir. Ticaret ve sanayiin gelişmediği ilde tarım ve hayvancılık başlangıçtan beri ekonomiyi sürükleyici bir rol oynamıştır. Tarım ürünü olarak ilde hububat çeşitleri, yem bitkileri, şeker pancarı ve az da olsa meyve sebze üretimi yapılmakta, genelde ilin sebze ihtiyacı diğer illerden karşılanmaktadır. Arazinin büyük bir kısmı kıraç olup Çoruh vadisinde; Aydıntepe ve Sünür ovalarında sulu tarım yapılmaktadır.

Hayvancılık ilin geçim kaynaklarından en önemlisidir. Arazi hayvancılık yapmaya çok elverişlidir. Mera hayvancılığı yapılmaktadır. Son yıllarda besi hayvancılığına doğru bir gelişme gözlenmektedir. Süt inekçiliği ıslah çalışmaları da devam etmektedir. İlimiz ilçe ve köylerinde arıcılık yapan aile sayısında büyük artış gözlenmekte, il sathında çok nefis kokulu bal üretimi yapılmaktadır.

Bayburt ili çok eski transit ticaret yolu olan Trabzon-İran arasındaki “İpek ve baharat yolu”nun bir durağıdır. Ekonomisi tarım, hayvancılık ve ticaret ağırlıklıdır. Tarım dışında kalan ekonomik yapısı, üretim yolu ile satışa arz şeklinde değil, dışarıdan getirip satışa sunma şeklinde gelişmiştir.

BAYBURT SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık konusunda tek alternatif olan Bayburt Devlet Hastanesi 100 yatak kapasitesine sahip olup, çok özel durumlar dışında il dışındaki hastanelere hasta göndermemektedir.

Poliklinikler:

Beyin Cerrahi Polikliniği
Çocuk Cerrahi Polikliniği
Çouk Hastalıkları Polikliniği
Dahiliye Polikliniği
Fizik Tedavi Polikliniği
Genel Cerrahi Polikliniği
Göğüs Cerrahi Polikliniği
Göğüs Hastalıkları Polikliniği
Göz Polikliniği
İntaniye Polikliniği
Kadın Hastalıkları Polikliniği
Kardiyoloji Polikliniği
KBB Polikliniği
Nöroloji Polikliniği
Ortopedi Polikliniği
Ruh Sağlığı Polikliniği
Üroloji Polikliniği

Diyaliz Merkezi (17 Yataklı)
Fizik Tedavi Ünitesi
Hastane Eczanesi
Kanser Araştırma Merkezi

Laboratuvarlar:

Biyokimya Laboratuvarı
Hormon ve Hepatit Laboratuvarı
İdrar Laboratuvarı
Mikrobiyoloji Laboratuvarı
Patoloji Laboratuvarı
Acil Laboratuvar
Radyoloji Laboratuvarı
– Tomografi
– Ultrason
– Mamografi
– Rontgen
– Eko Kardiyografi
– Efor Testi
– Kemik Dansitometre
– C -Kollu Rontgen

İlimizde Devlet Hastanemizin yanı sıra;

Verem Savaş Dispanseri,
AÇS – AP Merkezi Halk Sağlığı Laboratuarı,
Diyaliz Ünitesi,
Sağlık Meslek Lisesi,
20 Sağlık Ocağı ve
47 Sağlık Evi hizmet vermektedir.

İlimizde Sağlık hizmetlerinde gerekli altyapı büyük çalışmalar sonucu tamamlanmıştır. Şu anda ilimizin sağlık konusunda en büyük eksikliği personel sıkıntısıdır. Halen ilimizde 12 uzman hekim, 40 pratisyen hekim, 4 diş hekimi, 41 sağlık memuru, 84 hemşire, 60 ebe ile hizmetler sürdürülmektedir.

BAYBURT TARİHİ YERLERİ
Bayburt KalesiBayburt Kalesi

Osmanlı döneminde bu kaleye Çinimaçin Kalesi ismi verilmiştir. Bunun da nedeni kalenin dış yüzeylerinde mor, yeşil ve firuze renkli çinilerin kullanılmış olmasıdır.

Kalenin doğu kesiminde XVIII.-XIV.yüzyılda yapıldığı sanılan bir de kilise kalıntısı bulunmaktadır.

Dede Korkut TürbesiDede Korkut Türbesi

İlin güney doğusunda merkeze 39 km mesafedeki Masat Köyü yakınında bulunan, yapılış şekli ve mimarisi ile çok eskilere dayandığı anlaşılan ve halk arasında Ali Baba diye geçen türbenin, Dede Korkut’a ait olduğu Şair Orhan ndan ortaya konulmuştur. Ali Baba veya Büyük Baba adıyla anılan türbeyi inceleyen Gökyay 1986 baskılı “Dede Korkut Hikayeleri” adlı kitabında türbenin resimlerini de vererek Dede Korkut’a ait olduğunu ifade etmiştir. Türbe üzerinde eski Türkçe ile 718 tarihi okunmaktadır.

Her yıl Temmuz ayının 3. haftasında uluslararası düzeyde dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni düzenlenmekte, şölen esnasında ilde Dede Korkut’la ilgili sempozyum, sergi, şiir gibi dallarda faaliyetler yapılmaktadır.

Sünür Kutlu Bey Camii

Akkoyunluların kurucusu Turali bey oğlu Fahrettin Kutlu Bey tarafından yaptırılan caminin kapısı üzerindeki kitabeden 1538 yılında onarıldığı anlaşılmaktadır. Minaresi ise 1616 tarihi taşıyan tarihi bir kitabeye sahiptir. İran Şahı Tahmasp’ın işgali sırasında tahrip edilmiş ve bu olay kapı üzerindeki kitabede yer almaktadır. Kanuni döneminde 1538 yılında onarım görmüştür.

Aydıntepe Yeraltı ŞehriAydıntepe Yeraltı Şehri

Aydıntepe ilçesinde yer alan kent, tüf içerisinde, yüzeyden 2-2,5 metre derinde, başka yapı malzemesi kullanılmadan ana kayaya oyulmuş galeriler, tonozlu odalar ve bu odaların açıldığı daha geniş mekanlardan oluşmaktadır. Yaklaşık bir metre genişliğinde ve 2-2,5 metre yüksekliğinde tonoz örtülü galeriler yer yer her iki yanda genişlemektedir. 3-8 metrekareye yakın planlı odalar bu mekana açılmaktadır. Gözetleme mekanlarının oluşturduğu havalandırma amaçlı konik biçimdeki deliklerin galeri odaların aydınlatılması amacıyla duvarlara oyukların açıldığı görülmektedir.

Bunun tarihi Halde şehrine ait olduğu söylendiği gibi, geç Roma veya erken Hıristiyanlık devirlerine ait olabileceği de söylenmektedir. Bunların yanı sıra aydıntepe ilçesine bağlı GÜMÜŞDAMLA köyünde bulunan ve bu zamana kadar korunan sarkıç köprü ihtişamını kaybetmemiştir.

Sarıkayalar Şelaleleri

Bayburt -Erzurum karayolunun 6km’sinden ayrılarak 16km daha yol aldıktan sonra ulaşılan Sarıkayalar şelaleleri, ilin merkez Sarıkayalar köyünün girişinde ve köy içinde olmak üzere iki tanedir. Yaz aylarında çevreleri mesire yeri olarak kullanılan her iki şelalede görülmeye değer doğal güzelliklere sahiptir.

Mağaralar

Çimağıl Mağarası: İl merkezine 36 km mesafedeki Çimağıl köyünün Taşındibi mahallesindedir. Mahalleden sonra yaya olarak yaklaşık bir saatte ulaşılabilen mağara, 600 metre uzunluğunda ve 11 bölümden oluşmaktadır. Tavan yüksekliği yer yer 30 metreyi bulmakta, güzel sarkıt ve dikitlerin yanı sıra mağarada yer yer su birikintileri de vardır.

Helva Köyü Buz Mağarası: Helva Köyünde yer almaktadır. İl merkezinden 33 km mesafede, hemen köyün yamacında yer alan mağaranın içinde Buzdan oluşmuş sarkıt ve dikitler bulunmaktadır. Buz Mağarası görenleri hayrete düşürecek cinsten. Hava sıcaklıklarının yüksekliğine rağmen içerisine girenleri soğuk kış aylarına götüren mağara; buzdan sarkıt, dikitleriyle ve kalın buz tabakasıyla da ziyaretçilerini büyüleyen bir görünüme sahip.

Geniş bir giriş kapısının olmasına rağmen doğal olan buzlarında erimenin görülmediği mağarayı yöre halkı, teknoloji öncesinde soğuk hava deposu olarak kullanmıştır.

Yakutiye Camii

Bu cami Bayburt Cumhuriyet Caddesi üzerinde, eski Yakutiye Medresesinin bulunduğu alan üzerindedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Bayburt halkının yardımlaşması ile 1913-1915 yılları arasında yapılmıştır. Cami ve minaresi tamamen kesme taştan olup, işçiliği taş işleme sanatının güzel örneklerindendir.

Bunlardan başka Bayburt’ta Yukarı Hinzeverek camii, Yakutiye Camii, Zahit Efendi Camii, Çarşı Hamamı, bent Hamamı, Kondolotlar Hamamı ve Şehit Osman Türbeleri gibi tarihi ve turistik değeri olan eserler de vardır.

BAYBURT EĞİTİM
Anaokulları:

1 Merkez 75.Yıl Anaokulu
2 Merkez 85. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu
3 Merkez Çoruh Anaokulu

İlköğretim Okulları 

1 Merkez 21 Şubat Kurtuluş İlköğretim Okulu
2 Merkez Adabaşı İlköğretim Okulu
3 Merkez Ağören İlköğretim Okulu
4 Merkez Akduran İlköğretim Okulu
5 Merkez Akşar Gençosman İlköğretim Okulu
6 Merkez Alapelit İlköğretim Okulu
7 Merkez Alıçlık İlköğretim Okulu
8 Merkez Aras Kargo İlköğretim Okulu
9 Merkez Armutlu İlköğretim Okulu
10 Merkez Aslandede İlköğretim Okulu
11 Merkez Aşağı Çimağıl İlköğretim Okulu
12 Merkez Atatürk İlköğretim Okulu
13 Merkez Bahir Necati Sorguç Y.İ.B.O
14 Merkez Balca İlköğretim Okulu
15 Merkez Ballıkaya İlköğretim Okulu
16 Merkez Başçımağıl İlköğretim Okulu
17 Merkez Bayburt İlköğretim Okulu
18 Merkez Bayırtepe İlköğretim Okulu
19 Merkez Bayraktar İlköğretim Okulu
20 Merkez Buğdaylı İlköğretim Okulu
21 Merkez Cumhuriyet İlköğretim Okulu
22 Merkez Çakırbağ İlköğretim Okulu
23 Merkez Çalıdere İlköğretim Okulu
24 Merkez Çamlıkoz İlköğretim Okulu
25 Merkez Çayırözü İlköğretim Okulu
26 Merkez Çiçekli İlköğretim Okulu
27 Merkez Dağtarla İlköğretim Okulu
28 Merkez Danişment İlköğretim Okulu
29 Merkez Darıca İlköğretim Okulu
30 Merkez Dede Korkut İlköğretim Okulu
31 Merkez Değirmencik İlköğretim Okulu
32 Merkez Demirkaş İlköğretim Okulu
33 Merkez Dereçımağıl İlköğretim Okulu
34 Merkez Dövmekaya İlköğretim Okulu
35 Merkez Erenli İlköğretim Okulu
36 Merkez Gençosman Gençağa İlköğretim Okulu
37 Merkez Harmanözü İlköğretim Okulu
38 Merkez Hayırseverler İlköğretim Okulu
39 Merkez Helva İlköğretim Okulu
40 Merkez Heybettepe İlköğretim Okulu
41 Merkez Hoca Ahmet Yesevi İlköğretim Okulu
42 Merkez Kabaçayır İlköğretim Okulu
43 Merkez Kaleardı 75.Yıl İlköğretim Okulu
44 Merkez Kaleardı İlköğretim Okulu
45 Merkez Karşıgeçit İlköğretim Okulu
46 Merkez Kavakyanı İlköğretim Okulu
47 Merkez Kırkpınar İlköğretim Okulu
48 Merkez Koçbayır İlköğretim Okulu
49 Merkez Kop Atatürk İlköğretim Okulu
50 Merkez Kop İlköğretim Okulu
51 Merkez Kozluk İlköğretim Okulu
52 Merkez Maden İlköğretim Okulu
53 Merkez Mahmut Kemal Yanbeg İlköğretim Okulu
54 Merkez Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu
55 Merkez Milli Eğitim Vakfı Konursu İlköğretim Okulu
56 Merkez Mutlu İlköğretim Okulu
57 Merkez Nişantaşı İlköğretim Okulu
58 Merkez Ortaçımağıl İlköğretim Okulu
59 Merkez Oruçbeyli İlköğretim Okulu
60 Merkez Ozansu İlköğretim Okulu
61 Merkez Pamuktaş İlköğretim Okulu
62 Merkez Rüştü İlköğretim Okulu
63 Merkez Sakızlı İlköğretim Okulu
64 Merkez Sancaktepe İlköğretim Okulu
65 Merkez Sarımeşe İlköğretim Okulu
66 Merkez Sırakayalar İlköğretim Okulu
67 Merkez Soğukgöze İlköğretim Okulu
68 Merkez Söğütlü İlköğretim Okulu
69 Merkez Şairzihni İlköğretim Okulu
70 Merkez Şehit Bülent Altınsoy İlköğretim Okulu
71 Merkez Şehit Fatih Kostik İlköğretim Okulu
72 Merkez Şehit Mete Okur İlköğretim Okulu
73 Merkez Şehit Nevzat Kaya İlköğretim Okulu
74 Merkez Şehit Recep Eşiyok İlköğretim Okulu
75 Merkez Şehit Üsteğmen Cem Nuri Başgül İ.Ö.O.
76 Merkez Taht İlköğretim Okulu
77 Merkez Taşkesen İlköğretim Okulu
78 Merkez Taşocağı İlköğretim Okulu
79 Merkez Tomlacık İlköğretim Okulu
80 Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Örence İ.Ö.O.
81 Merkez Uğrak İlköğretim Okulu
82 Merkez Veyselefendi İlköğretim Okulu
83 Merkez Yanıkçam İlköğretim Okulu
84 Merkez Yaylapınar 1. Köy İlköğretim Okulu
85 Merkez Yazyurdu İlköğretim Okulu
86 Merkez Yerlice İlköğretim Okulu
87 Merkez Yeşilyurt İlköğretim Okulu
88 Merkez Yıldırım 2 İlköğretim Okulu
89 Merkez Yolaltı İlköğretim Okulu
90 Merkez Yoncalı İlköğretim Okulu
91 Merkez Yüzbaşı Şehit Agah İlköğretim Okulu
92 Aydıntepe Akbulut İlköğretim Okulu
93 Aydıntepe Aşağı Kırzı İlköğretim Okulu
94 Aydıntepe Çatıksu İlköğretim Okulu
95 Aydıntepe Çayırköprü İlköğretim Okulu
96 Aydıntepe Çiğdemlik İlköğretim Okulu
97 Aydıntepe Erikdibi İlköğretim Okulu
98 Aydıntepe Gümüşdamla İlköğretim Okulu
99 Aydıntepe Kavlatan İlköğretim Okulu
100 Aydıntepe Pınargözü İlköğretim Okulu
101 Aydıntepe Sırataşlar İlköğretim Okulu
102 Aydıntepe Şehit Erdal Eraslan İlköğretim Okulu
103 Aydıntepe Şehit Kazım Yazar İlköğretim Okulu
104 Aydıntepe Şehit Muammer Gür İlköğretim Okulu
105 Aydıntepe Şehit Oktay Altuntaş İlköğretim Okulu
106 Demirözü 75.Yıl Yatılı İlköğretim Bölge Okulu
107 Demirözü Çatalçeşme İlköğretim Okulu
108 Demirözü Çiftetaş İlköğretim Okulu
109 Demirözü Çimentepe İlköğretim Okulu
110 Demirözü Damlıca İlköğretim Okulu
111 Demirözü Demirözü İlköğretim Okulu
112 Demirözü Devetaşı İlköğretim Okulu
113 Demirözü Elmalı İlköğretim Okulu
114 Demirözü Eymur İlköğretim Okulu
115 Demirözü Gökçedere İlköğretim Okulu
116 Demirözü Güneşli İlköğretim Okulu
117 Demirözü Kalecik İlköğretim Okulu
118 Demirözü Kavaklı İlköğretim Okulu
119 Demirözü Petekli İlköğretim Okulu
120 Demirözü Pınarcık İlköğretim Okulu
121 Demirözü Serenli İlköğretim Okulu
122 Demirözü Şehit Gürcan Yavuz İlköğretim Okulu
123 Demirözü Yakupabdal İlköğretim Okulu
124 Demirözü Yazıbaşı İlköğretim Okulu
125 Demirözü Yelpınar İlköğretim Okulu
126 Demirözü Yukarı Dikmetaş İlköğretim Okulu
127 Demirözü Yukarı Pınarlı İlköğretim Okulu

BAYBURT Liseleri

1 Merkez Anadolu Lisesi
2 Merkez Bayburt Lisesi
3 Merkez Fen Lisesi
4 Merkez İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L.
5 Merkez Kız Meslek Lisesi ve Anadolu Kız Mes.Lis.
6 Merkez Rekabet Kurumu Bayburt Anadolu Öğr Lisesi
7 Merkez Sağlık Meslek Lisesi
8 Merkez Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi
9 Merkez Ticaret Meslek Lisesi
10 Aydıntepe Aydıntepe Çok Programlı Lİsesi
11 Demirözü Demirozu Mustafa Köseoğlu Lisesi
12 Demirözü Gökçedere Lisesi

BAYBURT Merkezler

1 Merkez Bayburt Bilim ve Sanat Merkezi
2 Merkez Bayburt Mesleki Eğitim Merkezi
3 Merkez Halk Egitim Merkezi Ve Aksam Sanat Okulu
4 Merkez Rehberlik Arastırma Merkezi
5 Aydıntepe Halk Eğitim Merkezi
6 Demirözü Halk Eğitim Merkezi

BAYBURT Yüksekokul ve Üniversiteler

1 Merkez Bayburt Meslek Yüksek Okulu
2 Merkez Bayburt Polis Meslek Yüksek Okulu
3 Merkez Bayburt Üniversitesi
BAYBURT ULAŞIM
Karayolu Ulaşımı:

Kara yoluyla çevre il ve ilçelerden Bayburt’a ve Bayburt’tan çevre il ve ilçelere düzenli karayolu ulaşımı olduğu gibi, büyük şehirlere de her gün karşılıklı otobüs seferleri vardır.
Otogar Tel: 0 458 211 28 60

BAYBURT Havayolu Ulaşımı:

Erzurum Uluslararası Hava limanına 60 dak.,Trabzon Uluslararası Havalimanına120 dak. mesafededir.

BAYBURT Şehir İçi Ulaşım:

Şehir içi ulaşım taksi (4-5 TL), ve özel dolmuşlarla (1 TL) yapılmaktadır.

BAYBURT Diğer İl Merkezlerine Uzaklığı BAYBURT İlçe ve Beldelere Olan Uzaklık
Gümüşhane 77 Km. Arpalı 15 Km.
Erzurum 125 Km. Konursu 16 Km.
Trabzon 175 Km. Akşar 19 Km.
Erzincan 134 Km. Aydıntepe 20 Km.
Rize 250 Km. Çayıryolu 27 Km.
Artvin 328 Km. Demirözü 32 Km.
Samsun 446 Km. Gökçedere 45 Km.
Nevşehir 678 Km.
Ankara 797 Km.
Adana 807 Km.
Bolu 870 Km.
Konya 901 Km.
İstanbul 1132 Km.
Bursa 1142 Km.
Antalya 1216 Km.
Denizli 1275 Km.
İzmir 1377 Km.
Muğla 1412 Km.
BAYBURT’TAN NE ALINIR?
Bayburt’ta bakır işlemeciliği, kilim ve ehram dokumacılığı önemlidir. Özellikle üretilen kilim motifleri Bayburt’a ait ve orijinaldir. Ayrıca, ehram dokumacılığı da yöreye özgü bir dokumadır. Ehramdan yapılan yelek, masa örtüsü, yatak örtüsü, seccade, perde ve kravat gibi eşyalar ilgi çekicidir.
BAYBURT KONAKLAMA
Bayburt Turizm Belgeli Tesisler:

Otel Adıbeş 2 Yıldızlı, 90 Yatak Kapasiteli Cumhuriyet Cad. (0458) 211 9959-211 7633

Bayburt Belediye Belgeli Tesisler:

Otel Saracoğlu 1. Sınıf, 50 yatak kapasiteli Cumhuriyet Cad. (0458) 211 72 17
Otel Çiçek Palas 1. Sınıf, 42 yatak kapasiteli Cumhuriyet Cad. (0458) 211 71 39
Otel Yıldırım 2. Sınıf, 40 yatak kapasiteli Cumhuriyet Cad. (0458) 211 77 06
Yayla Evi 20 yatak kapasiteli Soğanlı Yaylası
Kop Kayak Evi (0458) 252 32 18 – 252 30 38
Saraçoğlu Otel (0458) 211 12 17
Otel Yavuz (0458) 211 27 61
BAYBURT YEREL ETKİNLİKLER
Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşu 21 Şubat
Şifali Yayınlar Kırkpınar Köyü 5 Mayıs-1 Haziran
Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni Temmuz’un 3. Haftası
Hacıoğlu Köyü Şenlikleri Temmuz’un 2. Haftası
Kırklar Şenliği (Kitre Köyü) Temmuz’un 2. Haftası
YAPMADAN DÖNMEYİN
Dede Korkut Şenlikleri– 20 Mayıs 5 Haziran tarihlerinde Kırkpınar köyünde Doktor yılanları görmeden,

– Temmuz ayının 3. Haftasında Türk Dünyasının Bilge kişisi Dede Korkut adına düzenlenen Şenliklerin heyecanını yaşamadan,

– (Aslan dağı) Vilayet Ormanı Paraşüt parkurunda paraşüt heyecanını yaşamadan,

– (Aslan dağı) Vilayet Ormanı ve parkını gezmeden,

– Bayburt’un yerel yemeklerini özellikle de Kefenli kebap, Gındırlama Köftesi (Bayburt Köftesi) Galacoş’ un damak zevkini tatmadan,

– Çoruh Nehri üzerinde bir yandan kano-rafting yaparken,diğer yandan vadi içerisinin gizemli doğa yapısını görmeden,

– Bayburt ‘lu ustaların sanatsal inceliklerini hediyelik bakır işlemelerde görmeden,

– İnsan zekasının taş üzerindeki güzelliklerini Bayburt taşında hissetmeden,

– Ağlayan kayalar efsanesini dinlemeden ve kanyonunu görmeden, DÖNMEYİN.

BAYBURT ŞEHİR TURU
• Bayburt Kalesi
• İmarettepe Şehitliği
• Saat Kulesi
• Kavallar Evi
• Şehit Osman Tepesi Türbeler ve Çay Bahçesi
• Duduzar Tepesi Beyböyrek (Bamsi Beyrek) Türbesi
• Şehit Nusret Parkı
• Türk Devletleri Parkı
• Genç Osman Parkı
• Belediye Çoruh Çamlık Parkuru
• Vilayet Ormanı (Aslandağı Mesire ve Piknik Alanı) 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.